Algemene voorwaarden

versie 8 november 2018

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

1. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

2. Handelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

3. Overeenkomst: de Overeenkomst tot Koop en/of de Overeenkomst tot Reservering.

4. Overeenkomst tot Koop: de overeenkomst waarbij de handelaar zich verbindt een zaak te geven en de Consument om daarvoor een prijs in geld te betalen.

5. Overeenkomst tot Reservering: iedere consument die online een bestelling plaatst, hetgeen inhoudt dat de Handelaar zich bereid verklaard om op de afgesproken datum in de verkoopruimte van de Handelaar de goederen op voorraad te hebben.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (bestaande en toekomstige) tussen Handelaar en Consument, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Handelaar en Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Overeenkomst tot Koop en Overeenkomst tot Reservering

1. De Overeenkomst tot koop ontstaat uitsluitend in de verkoopruimte van de Handelaar een en ander nadat de Handelaar de leeftijd van de Consument heeft waargenomen. Er ontstaat uitdrukkelijk nooit een Overeenkomst tot koop op afstand. Op afstand kan er uitsluitend een Overeenkomst tot Reservering ontstaan.

2. De Overeenkomst tot Reservering houdt geen verplichting in voor de Handelaar of Consument om een Overeenkomst tot Koop aan te gaan.

3. De Overeenkomst tot Reservering kan kosteloos door de Consument ongedaan gemaakt worden door een schriftelijke mededeling aan de Handelaar tot 3 dagen voor de afgesproken datum. Indien de Consument reeds vooruitbetalingen heeft verricht die verband houden met de tijdig ongedaan gemaakte Overeenkomst tot Reservering, zal de Handelaar de betalingen aan de Consument retourneren. Indien de Consument in afwijking van de eerste volzin de Handelaar niet uiterlijk 3 dagen voor de afgesproken datum in kennis stelt van de ongedaanmaking van de Overeenkomst tot Reservering, restitueert de Handelaar de vooruitbetaling onder aftrek van de door de Handelaar gemaakte kosten die zij heeft moeten maken uit hoofde van de Overeenkomst tot Reservering.

Artikel 4. Vooruitbetaling

1. De Handelaar is gerechtigd vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van de Consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs of de waarde van de reservering.

2. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van de Handelaar en de Handelaar als gevolg hiervan de Overeenkomst tot Reservering of Koop niet meer kan nakomen, dan zal de Handelaar een eventueel gedane vooruitbetaling terug betalen en is de Handelaar niet gehouden schade of kosten aan de Consument te vergoeden.

Artikel 5. Ontbinding, herroeping of beëindiging Overeenkomst

De Overeenkomst tot Reservering eindigt doordat de afgesproken datum is verstreken of doordat de Overeenkomst tot Reservering is gevolgd door een Overeenkomst tot Koop.

Artikel 6. Garantie en keuring

1. De Handelaar garandeert dat de door hem/haar geleverde goederen voldoen aan de vereiste wetten, regelgeving en normen en zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO.

2. Voorts garandeert de Handelaar dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen

1. De Consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren of de Handelaar de Overeenkomst tot Koop deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de Handelaar terstond mondeling én schriftelijk in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

2. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als in het eerste lid bedoeld, tijdig te doen

3. Bent u niet tevreden met een product en/of dienst nadat u er gebruik van heeft gemaakt, neemt u dan binnen 14 dagen eerst contact op met de Handelaar. Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht zal er gereageerd worden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De Handelaar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

2. Tevens is de Handelaar niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat nadat de Consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft gegeven.

3. De aansprakelijkheid van de Handelaar is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag.

4. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheden in de leden 1 tot en met 3 gelden niet in het geval er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Handelaar.

Artikel 9. Diversen

1. De Handelaar behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van de Consument te wijzigen. De wijzigingen treden in werking zodra deze aan Opdrachtgever zijn meegedeeld en de Consument niet binnen 14 dagen na de mededeling hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

2. De Handelaar draagt zorg voor voldoende voorraad, ook in het geval er sprake is van een Overeenkomst tot Reservering. In het geval er toch een bepaald goed is uitverkocht, levert de Handelaar op dat moment een gelijkwaardig of duurder goed.

3. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen zijn voorbehouden.

4. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.

5. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen vuurwerk verkocht en er kan aldus dan ook geen Overeenkomst tot Koop tot stand komen

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

1. De Handelaar verwerkt enkel de persoonsgegevens zoals die door de Consument zijn verstrekt aan de Handelaar en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bij de verwerking van de persoonsgegevens draagt de Handelaar zorg voor een passende technische en organisatorische beveiliging en handelt de Handelaar conform de wettelijke regelgeving.

2. De Consument kan te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, te laten corrigeren, te beperken of aan te vullen. Binnen een periode van 4 weken zal er op uw verzoek worden gereageerd.

3. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen bij de Handelaar of bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al de tussen Handelaar en Consument gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Al jaren staat Vuurwerkland
garant voor een knalfeest

Meer dan 250 verkooppunten in Nederland

Eenvoudig en snel online vuurwerk bestellen

Jouw vuurwerk ophalen op 28, 30 en 31 december 2024